INSPECTORATUL JUDEȚEAN HARGHITA

Bine ați venit pe site-ul nostru!

Această instituție, deși a fost mereu subordonată ministerului învățământului, a știut să țină legătura cu reprezentanții unităților de învățământ din județ și să transpună reglementările și noutățile impuse fără a isca prea mari conflicte, menținând un echilibru sănătos între minister și școli, ținându-se cont de specificul acestui județ.
În județul nostru, inspectoratul școlar a funcționat încă din secolele trecute, chiar dacă avea de îndeplinit alte roluri decât în prezent.
Inspectoratul Școlar Județean Harghita a fost înființat în 1968 și nu a avut doar rolul de a asigura respectarea legislației în județ, ci și de a asigura elevilor nivelul corespunzător de cunoștințe, de a diminua abandonul școlar, de a organiza examenele naționale în județ, de a numi cadrele didactice necesare pe post/catedre sau de a rezolva unele divergențe iscate în unitățile de învățământ.

Doi foști colegi ne mărturisesc despre cum era să fii inspector școlar înainte și după Revoluția din decembrie 1989:
Inspectoratul Școlar Județean Harghita, în ultimii 25 de ani, a fost puternic ancorat în implementarea schimbărilor ce au avut loc în încercările de reformare a învățământului. Încet, dar cu profesionalism și dăruire, au fost înregistrate rezultate foarte bune, unele fiind apreciate ca bune practici pentru inspectoratele din țară, ceea ce s-a datorat, în primul rând, conceptului de echipă care a stat la baza activității instituției. Spiritul de echipă și profesionalismul inspectorilor școlari au făcut să apară schimbările de care era nevoie:
– schimbarea atitudinii despre rolul inspecției și al inspectoratului școlar, în general;
– relația director-inspector școlar, profesor-inspector școlar, profesor-elev;
– promovarea autoevaluării în rândul unităților de învățământ;
– eficientizarea parteneriatului educațional;
– îmbunătățirea comunicării interinstituționale și la nivelul comunității;
– atragerea și conlucrarea cu diferiți factori educaționali, inclusiv familia;
– atenție sporită acordată modificării legislației.
Dar se impune a menționa grija pentru asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare și a condițiilor igienico-sanitare, deși fondurile necesare nu erau cele așteptate.
Consider că rolul inspectoratelor școlare este în creștere, ele vor continua să fie o necesară „curea de transmisie” care pune în mișcare complexul sistem al educației naționale. (Constantin-Ioan Costea)
Pe 1 decembrie 1979 am fost numit în funcția de inspector școlar de geografie la Inspectoratul Școlar Județean Harghita și am îndrumat formarea continuă a cadrelor didactice. (…). După schimbările din 1989, activitatea inspectoratului școlar a luat o direcție complet nouă. Sub îndrumarea lui Tibor Beder, am devenit inspector școlar general adjunct. Esența muncii mele a fost refacerea și dezvoltarea rețelei școlare județene, lansarea de noi investiții și implementarea noilor sisteme de examene și concursuri. În decembrie 1991, funcția de inspector școlar general adjunct maghiar a fost desființată, așa că am devenit directorul Liceului de Artă din Miercurea Ciuc. (János Kovács)

În momentul de față, Inspectoratul Școlar Județean Harghita îndeplinește, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, mai multe activități principale: de aplicare a politicilor ministerului în județ, de coordonare a concursurilor și examenelor naționale, de mediere a conflictelor, de acordare de consiliere şi asistenţă unităților de învățământ, de monitorizare a activităților unităților de învățământ, precum și de colectare a datelor statistice.
La Inspectoratul Școlar Județean Harghita activează, în prezent, un inspector școlar general, un inspector școlar general adjunct, 21 de inspectori școlari, precum și 15 angajați aparținând personalului nedidactic: un contabil-șef, contabili, responsabili cu salarizarea, cu achizițiile publice, doi auditori, două secretare, un tehnician, doi informaticieni și un șofer.

Welcome on our website!

Despite being subordinated to the Ministry of Education, this institution has known how to communicate with representatives from the county’s educational entities and to implement new regulations and policies without causing too many disagreements, ensuring a healthy balance between the ministry and schools, taking into account the county’s peculiarities.

The school inspectorate has been in our county for generations, even if it served different purposes than it does now.

Harghita County School Inspectorate was established in 1968 with the mission of ensuring not only compliance with county legislation, but also that students have the appropriate level of knowledge, reducing school dropout, organizing national exams in the county, appointing necessary teachers to positions / departments, and resolving some schools’ challenges.

Two former colleagues describe what it was like to be a school inspector before and after the Revolution of December 1989:

 In the last 25 years, Harghita County School Inspectorate has been firmly rooted in the implementation of the changes that have occurred in the efforts to reform education. Slowly, but with professionalism and dedication, extremely good outcomes were achieved, some of them being acknowledged as good practices for other inspectorates around the country, due, first and foremost, to the team spirit that guided the institution’s activity. The school inspectors’ professionalism and teamwork enabled them to make the necessary changes:

-the attitude about the role of the inspection and the school inspectorate, generally;

-relationship of school principal-inspector, teacher-school inspector, teacher-student;

-encouragement of self-evaluation among schools;

-efficiency of the educational partnership;

-improvement of inter-institutional and community communication;

-attracting and cooperating with a variety of educational factors, including family;

-increased attention paid to amending legislation.

However, despite the fact that the necessary finances were not forthcoming, it is vital to emphasize the effort invested to establish suitable infrastructure and sanitary conditions.

I believe that the role of school inspectorates is expanding, and that they will continue to be an important “transmission belt” that propels the complex national education system forward.

(Constantin-Ioan Costea)

I was appointed school Geography inspector at the Harghita County School Inspectorate on the 1st of December 1979, and I was in charge of teacher training. (…). Following the 1989 changes, the school inspectorate’s work took on an entirely new direction. I became a deputy general school inspector under Tibor Beder’s leadership. My main responsibilities included reconstructing and expanding the county educational system, launching new investments, and implementing new examination and competition systems. After the position of Hungarian Deputy General School Inspector was abolished, in December 1991, I became the headmaster of Art High School in Miercurea Ciuc.  (János Kovács)

Currently, according to the National Education Law No. 1/2011, Harghita County School Inspectorate is responsible for implementing the ministry’s policies in the county, coordinating national competitions and examinations, mediating conflicts, providing advice and assistance to schools, monitoring school activities, and collecting statistical data.

At Harghita County School Inspectorate, there is currently a general school inspector, a deputy general school inspector, 21 school inspectors, as well as 15 employees belonging to non-teaching staff: a chief accountant, accountants, in charge of salaries, public acquisitions, two auditors, two secretaries, a technician, two computer technicians and a driver.